top of page

Algemene voorwaarden.

Artikel 1: Definities

 • Opdrachtnemer: D.I.Z. Dogs Intelligence Zone, KvK nummer 92546587
  Eigenaar: Shirley van Maanen hierna genoemd de opdrachtnemer.

 • Opdrachtgever: hiermee wordt bedoeld de persoon in combinatie met de hond waarmee wordt deelgenomen aan de lessen, voorlichting aan wordt gegeven, trainingswandelingen of bij een telefonische consult of videobellen.  

 • Activiteit: Hieronder verstaan we een les, een compleet lespakket, een, telefonische consult of videobel consult, voorlichting of adviesgesprekken trainingswandeling.

 • Duur 30, 45 of 60 minuten. Een trainingswandeling duurt 40 minuten. 

 • Is exclusief voor privé doeleinden. In geen geval kan er sprake zijn van bedrijfsmatig gebruik van de hond en/of commerciële doeleinden.

 • Instructeur: degene die uit naam van D.I.Z. Dogs Intelligence Zone, de opdrachtgever met hond opleidt.

 • Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht die tot stand komt tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever met betrekking tot 1 of meerdere activiteiten.

 • Privéles: een activiteit 1:1 gericht op 1 hond met 1 opdrachtgever. In overleg met de instructeur, een familie - of gezinslid, vriend, vriendin, vrouw, man, partner, kind toegevoegd. Aantal is in overleg nader te bepalen.

Artikel 2: De overeenkomst

 • Telefonisch, via whatsapp en op schrift via de mail kan bij de opdrachtnemer, een activiteit of training worden opgevraagd.  

 • Voor het afnemen van een activiteit komt een overeenkomst tot stand, waarbij tevens kennis kan worden genomen van onderhavige algemene voorwaarden, die door de opdrachtgever onderschreven en ondertekend worden. De algemene voorwaarden maken onderdeel uit van de overeenkomst.

 • Deze overeenkomst behelst het verzorgen van één activiteit met mogelijk een vervolg van meerdere.

 • Een nieuwe overeenkomst wordt afgesloten bij het volgen van een nieuwe activiteit, als zijnde een vervolgtraject.

 • Bij het sluiten van de overeenkomst dienen alle door de opdrachtnemer gevraagde gegevens door de opdrachtgever juist te worden verstrekt en het privedoel ervan worden onderschreven. 

 • Op alle tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 • Bevat de specifieke activiteit die door de opdrachtgever wordt gevraagd te leveren, mits in overleg met de opdrachtnemer met als oogpunt het welzijn van de hond en de mogelijkheden.

 • De activiteit bepaalt de duur waarop de opdrachtgever en de instructeur met elkaar doorbrengen en wordt in overleg besproken.

 • In overleg bepaalt de opdrachtnemer/instructeur en opdrachtgever, de exacte tijdstip, de locatie en datum van uitvoering van de activiteit.

Artikel 3: Betaling

 • Betaling dient voorafgaand aan de levering te geschieden.

 • A. de factuur moet minimaal 24 uur van te voren zijn overgemaakt.

 • B. Betaling geschiedt voorafgaand aan de les of direct na de les via internetbankieren.

 • Indien de cursist een lespakket afneemt dient het bedrag volledig voldaan te zijn vóór aanvang van de eerste les. Zie sectie A en B hierboven.


Artikel 4: Voorwaarden voor deelname

 • De opdrachtgevers dienen 16 jaar of ouder te zijn. Jongere kinderen zijn- in overleg- welkom, maar dienen altijd onder begeleiding te zijn van een volwassene.

 • De opdrachtgever verklaart dat zijn/haar hond fysiek in staat is om lessen te volgen

 • De opdrachtgever verklaart hierbij aan de opdrachtgever zijn commitment en inzet om met zijn haar of hond te trainen.

 • Bij het tekenen van deze voorwaarden verklaart de opdrachtgever dat de hond waarmee aan de cursus wordt deelgenomen alle noodzakelijke inentingen heeft gehad. Deze entingen zijn passend bij de leeftijd. Bij een pup zijn dit 1 of 2 entingen. De entingen van Kennelhoest of de ziekte van Weil zijn niet verplicht.

 

Artikel 5: Overmacht (weersomstandigheden)

 • De opdrachtnemer heeft het recht om lessen te annuleren indien de temperatuur ter plaatse van de trainingslocatie gelijk is aan of hoger wordt dan 25 graden Celsius. Dit heeft te maken met het risico door oververhitting van de hond.

 • De opdrachtnemer heeft het recht om lessen te annuleren indien ter plaatse van de trainingslocatie sprake is van onweer en/of bliksem. Dit in verband met de veiligheid van mens en hond.

 • De opdrachtnemer heeft het recht om lessen te annuleren indien er sprake is van bevroren plassen met een laagje sneeuw. Dit heeft te maken met het risico dat mens en hond op dat moment lopen. Lessen gaan wel door indien er alleen sneeuw is (en geen bevroren plassen) of indien er alleen bevroren plassen zijn (en dus geen sneeuw).

 • Indien om één van bovenstaande redenen de les wordt geannuleerd, neemt de opdrachtnemer altijd vooraf contact op met de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever een lange reistijd heeft naar een locatie in overleg met de opdrachtnemer, is het aan te raden om als cursist naar aanleiding van de weersverwachting tijdig contact op te nemen met de opdrachtnemer,  zodat onnodig reizen voorkomen kan worden. 

 • Indien de les door de opdrachtnemer om één van voornoemde redenen wordt geannuleerd, neemt de opdrachtnemer zo spoedig mogelijk contact op met de opdrachtgever om een nieuwe les in te plannen.

 • Voornoemde annuleringen zijn niet aan te merken als tussentijdse opzeggingen van de zijde van de opdrachtnemer.

 • De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld indien zich annulering op grond van bovenstaande, dan wel op grond van enige andere vorm van overmacht voordoet.

 

Artikel 6: Beëindiging/afzeggen

 • Zowel opdrachtnemer als de opdrachtgever heeft het recht om de overeenkomst tussentijds te beëindigen.

 • In het geval dat de opdrachtgever de overeenkomst met opdrachtnemer voortijdig wil beëindigen terwijl de opdrachtnemer en opdrachtgever binnen minder dan 24 uur na de beëindiging een activiteit of lesafspraak hebben ingepland, dient deze activiteit of afspraak volledig aan opdrachtnemer te worden voldaan. Voorgaande behelst de vergoeding van redelijk loon en daadwerkelijk gemaakte onkosten, aangezien de opdrachtnemer op dat moment al wel voorbereidende lesvoorbereidingen of activiteiten heeft gedaan en de lestijd heeft gereserveerd.

 • Indien de overeenkomst tussentijds wordt beëindigd terwijl opdrachtgever vooruit heeft betaald, zal met inachtneming van het vorige lid verrekening plaatsvinden.

 

Artikel 7:  Overige

 • Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van de opdrachtnemer op internet of andere publicaties binden de opdrachtnemer niet.

 • De opdrachtnemer behoudt zich het recht om de voorwaarden te veranderen, aan te passen en onderwerpen toe te voegen of te verwijderen. Uiteraard wordt de opdrachtgever hiervan  tijdig op de hoogte gesteld.

 • De geldende voorwaarden blijven van kracht bij een eerdere afgesloten overeenkomst.

 • Indien een hond zichtbaar ziek op de les komt, heeft de opdrachtnemer het recht de les voor de opdrachtgever te ontzeggen. De kosten van deze les worden logischerwijs aan de opdrachtgever doorberekend.

 • Indien de opdrachtgever fysieke handelingen tegen de hond gebruikt die dermate hard en dieronvriendelijk zijn, behoudt de opdrachtnemer zich het recht om bij herhaling en na een waarschuwing de opdrachtgever van de lessen te weren.  Het betreft hier ernstige fysieke vergrijpen, of aantasting van het geestelijk welzijn ten gevolge van handelen door opdrachtgever en het niet opvolgen van verzoeken vanuit de instructeur/opdrachtnemer) Restitutie van het lesgeld is in dit geval niet mogelijk.

 1. Het gebruik van slipkettingen en prikhalsbanden of priktuigen is niet toegestaan.

 2. De buiten locatie lessen kunnen plaats vinden in gebieden waar in het grootste gedeelte een aanlijnplicht geldt. Wanneer de cursist zich hier niet aan houdt is de opdrachtnemer/instructeur niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen. Ook een boete valt onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid en vrijwaring

 • De opdrachtgever (en anderen die hen vergezellen) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die is ontstaan.
  Dit betreft  de eigendommen (waaronder te verstaan dieren) van) de opdrachtnemer/instructeur. Hiermee wordt bedoeld alle schade ontstaan aan de hierboven genoemde eigendommen van de opdrachtnemer (direct of indirect), waar als gevolg van gedragingen van de hond waarmee de opdrachtgever of derden aan een activiteit of les deelneemt

 • De opdrachtgever is voorts aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade aan (eigendommen (waaronder te verstaan dieren) van) de opdrachtgever, de hond, de opdrachtnemer of derden als gevolg van gebruik van ondeugdelijk materiaal dat wordt aangeleverd door de opdrachtgever zelf.

 • De opdrachtgever verklaart door aanmelding bij de opdrachtnemer bij het afsluiten van een overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever aan een les of activiteit,  dat opdrachtgever ook de hond waarmee opdrachtgever aan de les of activiteit deelneemt, WA verzekerd heeft.

 • De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door de opdrachtgever onjuist verstrekte gegevens.

 • De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade welke is ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de opdrachtgever en anderen die hen vergezellen.

 • De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle aanspraken ter zake schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van opdrachtgever, de hond, of anderen die de opdrachtgever vergezellen tijdens de les of andere activiteit.

 

Artikel 9: Geschilbeslechting

 • Op alle overeenkomsten die met de opdrachtnemer worden gesloten is het Nederlands recht van toepassing.

Lees ook onze Privacy verklaring.

bottom of page